lunes, 14 de diciembre de 2015

L'arquitectura grega

L'arquitectura grega va ser la base de l'arquitectura occidental durant molt de temps, ja que va ser una arquitectura innovadora i antropocèntrica, és a dir, es crea un art a la mida de l'home.

Els grecs es preocupaven molt més per l'aspecte exterior, i deixaven en segona plana l'interior dels edificis.
També edificaven repetint molts elements com les columnes i l'entaulament que era molt similar en totes les seves edificacions.
Els ordres arquitectònics són un repertori de variants, i el conjunts de la columna i la superestructura.Els ordres es diferencien per la forma de la columna i del capitell, per la disposició i per les proporcions dels elements.
1.ESTILS ARQUITECTÒNICS

Els cànons en l'arquitectura grega hi destaquen 3 ordres principalment:

DÒRIC:No hi ha base, i la columna s'aixeca sobre un estilòbat.El fust té 16 o 20 estries que es tallen en arestes agudes.
Acaba sobre un collarí on hi ha el capitell.L'entaulament és constituït per un arquitrau llis i un fris on hi podem veure tríglifs i les mètopes.


JÒNIC:És més esvelt, i amb base i el fust es remata amb un capitell que el formen dues volutes. L'arquitrau no és llis i no hi ha ni mètopes ni tríglifs, sinó que es desenvolupa lliurament la decoració.

 


CORINTI:Són els edificis grecs més vistosos, decorats i esvelts.Tenen una base i un capitell, en el qual trobem una decoració feta amb fulles d'acant.2.TIPUS D'EDIFICIS

En l'art grec podem destacar sobretot dos tipus d'edificis; els temples i els teatres.

a) TEMPLES: Consten d'un local amb una o més  portes (naos), que estan dedicades a un Déu, i sense finestres. Davant té un pòrtic, i està constituït per columnes.
Amb el temps s'hi van anar afegint columnes i es van anar creant temples pròstils(quatre columnes a la façana principal), temples amfipròstils(columnes a les façanes més curtes) i temples perípters(columnes en tot el perímetre).

L'interior era molt simple, una sola sala per la qual s'accedia a partir d'un pòrtic a la part de davant.
Després els grecs van començar a edificar els seus temples amb pòrtics tant davant com a la part posterior, per a que el seu temple quedés més simètric, i també van afegir un columnata que rodejava el nucli del temple, i aquesta columnata s'anomenava peristil.

A les façanes principals sempre tenien un nombre de columnes parells i depenen del nombre de columnes s'anomena d'una manera o d'altre: -quatre columnes; tetràstils
                                                                        -sis columnes; hexàstils
                                                                        -vuit columnes; octàstils

Amb el temps els temples es van anar perfeccionant i dissenyant amb molts més detalls, més precisos i exactes.
   
b) TEATRES: El teatre va néixer amb finalitats religioses, i estaven fets de pedra. 

Eren escultures a l'aire lliure, creades al pendent d'un turó per aprofitar la inclinació d'aquest pendent per ha col·locar-hi les grades, que tenien forma semicircular (cavea), així tots els espectadors pudien gaudir del espectacle.En aquestes grades hi cabien unes 15.000 persones.

L'escenari estava precedit d'un semicercle (orchesta), on si situaven els músics i servia per a reflectir el so i que tothom de les grades pogués sentir allò que es deia.lunes, 30 de noviembre de 2015

L'ART EGIPCI


L' art de l'antic egipci, és l'art creat a Egipte a partir de l'any 3200 aC.
L'art egipci tenia uns cànons molt estrictes i determinats, que van provocar que en aquest art no es patissin gaires canvis durant el pas dels anys.
Els cànons principals són: línies clares i senzilles, formes simples, colors plans...
L'alçada dels personatges pintats depèn de la seva importància social, per tant el faraó era sempre el màxim personatge representat.
En l'art egipci era molt freqüent usar jeroglífics que eren els símbols que ells feien servir per a comunicar-se per escrit.
De l'art egipci cal destacar que era un art espectacular, i van crear les millors escultures i els millors edificis creats mai com les piràmides, que les van construir sense ajuda de màquines, simplement amb la mà d'obra.
Altres coses importants que van fer són les mòmies dels que eren reis, la més espectacular és la de Tutankamón.
Les seves pintures eres espirituals, pintaven allò que desitjaven tenir, i ho feien per a que els hi donés sort.

martes, 10 de noviembre de 2015

ANÀLISI DE L'OBRA PICTÒRICALes obres pictòriques són aquelles obres les quals són fetes amb pigments de colors, sobre una base que pot ser un paper, una pared, una tela...i aquestes obres són pintades amb estris com pinzells.Les superfícies sobre les quals es pinta poden tenir relleu o ser totalment planes.


TÈCNIQUES PICTÒRIQUES

1.Pintura mural

Consisteix en pintar sobre el mur amb colors barrejats amb aigua de calç, la paret es pinta de dalt a baix.Abans de pintar, es fa un dibuix en cartó per seguir-lo quan s'hagi de pintar, ja que s'ha de pintar ràpidament i sense errors per que el sacat és molt ràpid.

2.Pintura al cavallet

Es tracta de la pintura que és pintada sobre un faristol, en el qual s'hi fica un quadre en blanc i s'hi pinta a sobre.
Cal distinguir 3 tipus de pintura;

a)Pintura al tremp

Es fa servir aigua, on es dissolen els colors i s'afegeixen aglutinants com cola, cera, caseïna... 
El seu suport pot ser de pedra, fusta, metall, tela...

b)Pintura a l'oli

Es dilueixen els colors amb oli i es pinta en teles com el cànem i el lli.


 

   
c)Aquarel.la i gouache

Es barreja l'aigua amb goma aràbiga i es treballa amb colors transparents.Aquesta tècnica es consolidà al S.XVIII, i predominaven els quadres de paisatges.
3.El color

Els colors són molt importants, ja que van dirigits als sentits d'aquells que miren l'obra.
Podem agrupar els colors en;
1.PRIMARIS o SIMPLES: Vermell, blau i groc.
2.SECUNDARIS o BINARIS: Taronja, lila i verd.
 martes, 6 de octubre de 2015

L'ARQUITECTURA

2.Que és l'arquitectura?

L'arquitectura és una manera de manifestar l'art dissenyant edificis.L'arquitectura es basa principalment en crear espais interiors o exteriors amb l'ajuda dels elements sostinguts i els elements sustentats. 

2.1.Materials

Els edificis no sempre estan construïts pels mateixos materials, depèn molt de l'antiguitat de l'edifici, ja que molts materials que hi ha ara no es coneixien abans, i també depèn molt de per a què s'utilitzi el material, ja que alguns materials són per a sostenir l'edifici, i altres són amb un objectiu únicament decoratiu.


En l'època romana era molt freqüent utilitzar el morter; que es un material que es crea a partir de la barreja d'aigua, sorra i calç.També sovint utilitzaven pedra i maó.
Els elements que utilitzaven els romans són els materials més tradicionals i que s'han utilitzat sempre, entre aquests elements trobem el fang, l'adob i el formigó, apart dels que hem esmentat abans.
Interior edifici fet de fusta i maó

 El maó és un material molt utilitzat des de fa molt de temps, ja és un element molt barat, però que dóna d'impressió de riquesa i grandesa.Amb el maó també es poden fer mosaics preciosos que donen molta vida a l'edifici.

 Els materials els quals abans no s'utilitzaven i ara si, són el ferro, el formigó armat, el vidre, l'acer i d'altres.
Edifici fet de formigó armat


El formigó armat és un material que va molt bé, ja que es fan motlles amb la forma desitjada, aquest motlle s'omple amb una barreja de sorra, ciment i pedres.Això es deixa assecar, un cop sec es queda sòlid.Una altre forma de construir molt actual és la construcció en sec, on s'utilitzen elements com el ferro, la fusta, l'acer, el plàstic...Aquesta manera de construir tracta de unir parts de l'edifici amb l'ajuda de cargols.

Homes construint en secEls materials més utilitzats per raons decoratives són la ceràmica, la fusta i el guix.També trobem els materials d'acabat que serveixen per a cobrir l'edifici, i són: el marbre, la rajola, la fusta...


2.2.Sistemes constructius

Els edificis han d'estar construïts de tal manera que s'aguantin i no caiguin, aquestes maneres de construir s'anomenen sistemes constructius.L'element que s'encarrega de protegir l'edifici és la coberta, que està construïda amb elements com el murs i les columnes, que és on finalment quedarà descarregat el pes. 


2.2.1.BIGUES

Suporten una part de l'edifici i deixen anar tot el pes en les columnes que es troben abaix de les bigues.

Edifici sustentat per bigues


2.2.2.ARCS

Fan una xarxa i porten tot el pes cap a les columnes.Els arcs solen estar entre dos columnes.
Els arcs poden ser de diferents formes; de punt, rodons...
Edifici sustentat per arcs


2.3.Tipus d'edificis

Tots els edificis han de tenir una sèrie d'elements que són imprescindibles: portes, finestres, llocs de pas, etc.
Cadascun d'aquests elements es col·loca en una posició per tal de que quedi proporcionat amb relació a la resta d'elements de l'edifici. Depenen del tipus d'edifici, tindrà una forma o una altre, o estarà construït d'una manera o d'una altre.Per exemple, les cases romanes es construïen al voltant del pati interior, en canvi, les cases de pisos es construeixen verticalment i aprofitant molt el terreny. 

Casa romana Cases de pisos
lunes, 21 de septiembre de 2015

L'ART


1.1.QUÈ ÉS L' ART?
   
L'art forma part de la vida de les persones des de fa milions d'anys, i és molt important per els humans, ja que és una manera d'expressar els sentiments per mitjà d'elements com la música, la pintura, l'escriptura, l'escultura, etc.

PINTURES PREHISTÒRIQUES

Aquesta definició d'art es bastant actual, ja que antigament l'art era més utilitzat per a què la gent que no sabia llegir, entengués les coses, i per a deixar plasmat en llocs el que feien i les idees que tenien.
Molts cops pintaven parets simplement per supersticions, pensaven que els hi donaria sort dibuixar allò que volien.
Alguns cops és només una forma de entretenir-se o simplement un passa-temps.


 


1.2.QUÈ ÉS UN ARTISTA?

Un artista es la persona la qual plasma l'art, és a dir la persona que crea o reprodueix qualsevol tipus d'art. Els artistes són els músics, els arquitectes, els pintors, els escriptors...
ARTISTA (MÚSIC)
Els artistes expliquen tot el que senten i tot el que pensen mitjançant l'art.
Qualsevol persona la qual faci art, ja sigui de la manera que sigui i amb la intenció que sigui.
Els artistes són persones les quals tenen una gran immaginació, ja que són creadors i han d' innovar.   


                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.QUÈ SÓN ELS VEHICLES ARTÍSTICS?

Vehicle artístic(escultura)Els vehicles artístics són la manera en la qual els artistes representen els pensaments i sentiments, és a dir, són les cançons, els contes, les escultures, els quadres...